Privacyverklaring

Privacyverklaring

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom doen wij er alles aan om deze te beschermen. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Wie zijn wij?

U geeft uw persoonsgegevens aan Meer Assurantiën. Wij wisselen uw persoonsgegevens binnen en buiten ons bedrijf alleen uit voor zover dat noodzakelijk is voor de hieronder vermelde doeleinden. Zie ook het onderdeel ‘Uitwisselen van persoonsgegevens’.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters of voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een verzekering, het melden van een schade of bij een verzoek om advies

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de verzekeringsadministratie uit te voeren. Hierbij gaat het o.a. om het verwerken van aanvragen van verzekeringen en het afwikkelen van betalingsverkeer. Ook geven we u informatie, voorlichting en/of advisering over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn. Als wij bepaalde persoonsgegevens niet ontvangen, kunnen wij u niet adviseren of voor u bemiddelen bij de totstandkoming van een verzekering.
 • Om de veiligheid en integriteit van onze ondernemingen te waarborgen. Daarbij gaat het ook om het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) strafbare of laakbare gedragingen.
 • Soms vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs en/of rekeningafschrift. We hebben deze kopieën nodig om te controleren wie u bent. Dit zijn we wettelijk verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hieronder vallen ook het opvragen van een UBO-verklaring en eventueel strafrechtelijke gegevens aangezien dit relevant is voor het sluiten van verzekeringsovereenkomsten.
 • Om schades waarbij u bent betrokken te behandelen.
 • Een Burgerservicenummer (BSN) moeten we in sommige gevallen doorgeven aan een bank, een verzekeraar of de belastingdienst. Dit is nodig voor hypotheken, spaarrekeningen, sommige levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
 • Bij verzekeringsfraude zijn wij verplicht dit te melden bij de verzekeraar of de gevolmachtigd agent. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan.
 • Voor een aantal soorten verzekeringen, bijvoorbeeld levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, is het voor de verzekeraar noodzakelijk medische gegevens te verwerken. Wij adviseren relaties medische gegevens direct naar de verzekeraar door te sturen. Wij verwerken en bewaren deze gegevens niet.
 • Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is. We stellen deze gegevens alleen beschikbaar aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Wij nemen telefoongesprekken nooit op.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld. In het algemeen hanteren wij een bewaartermijn van zeven jaar. De termijn van zeven jaar is gebaseerd op de wettelijke fiscale bewaarverplichting van onze administratie, waartoe ook uw persoonsgegevens behoren. In een beperkt aantal uitzonderlijke gevallen bewaren wij  persoonsgegevens langer dan zeven jaar.

Uitwisselen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Binnen Meer Assurantiën worden uw persoonsgegevens alleen uitgewisseld voor zover dat noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden.

Wij kunnen uw gegevens uitwisselen met derden. Dit doen wij alleen als dat noodzakelijk is voor één van de doeleinden, zoals hierboven omschreven onder ‘Waarom we gegevens nodig hebben’. U kunt dan denken aan banken, verzekeraars of gevolmachtigd agenten, taxateurs, schade-experts en schadeherstelbedrijven. Uiteraard nemen wij daarbij passende maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Verder geven wij uw gegevens niet door aan anderen, tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de belastingdienst, toezichthouders, de politie of justitie.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:

Meer Assurantiën
Luzernestraat 19D
2153GM  Nieuw-Vennep

U kunt ook een e-mail sturen naar info@meerassurantien.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Onze Functionaris Gegevensbescherming zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@meerassurantien.nl

 

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen onze privacyverklaring. Daarom raden wij u aan om deze geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.